سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دارالحدیث قم 
عضو گروه کنترل و تنزیل هامش در گروه احیا، دارالحدیث 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دارالحدیث قم 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
هادیشهر و قم و بناب 
مدرس 
 
 
دروس مقدماتی حوزه